Коммунальное государственное учреждение «Государственный архив Целиноградского района» Управления цифровизации и архивов Акмолинской области».

Показатели основных направлений и результатов деятельности за 1 квартал 2018 г.

Ақпарат және мұрағат комитеті
Төрағасы міндетін атқарушысының
2009 жылғы 18 қарашадағы
№ 135 бұйрығымен
бекітілген

Утвержден
приказом И.о. председателя
Комитета информации и архивов
МКИ РК от 18 ноября 2009 года № 135

 

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 2018 жылдың 1 тоқсаны үшін показатели основных направлений и результатов деятельности за 1 квартал 2018 г.

 

Ұйымның атауы-Наименование организации – ГУ Государственный архив Целиноградского района управления архивов и документации Акмолинской области

 

Қағаз жүзінде және электронды форматта ұсыныладыПредставляют на бумажном носителе и в электронном формате Жоспарды ұсыну мерзіміСроки представления плана Есепті ұсыну мерзіміСроки представления отчета
Республикалық мұрағаттар, облыстардың, Астана, Алматы қ.қ. мұрағаттар мен құжаттама басқармасыРеспубликанские архивы, управления архивами и документаций областей г. г. Астаны, Алматы Алдыңғы жоспарланған жылдың 5 желтоқсаны,5 декабря года, предшествующего планируемому Есеп беруден кейінгі жылдың 5 қаңтары5 января года, последующего за отчетным

Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету*

Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда Республики Казахстан*

кодж со тл роки Жұмыстардың түріВиды работ (сақтау бірліктері, единицы хранения) ЕскертпеПримечание
қағаз негізіндена бумажной основе кинокино фотофото дыбысфоно бейневидео сақтандыру қорыстраховой фонд
А Б 1 2 3 4 5 6 7
101 Қайта жаңғыртуРеставрация 13 - - - -    
102 Физико-химиялық және техникалық өңдеуФизико-химическая и техническая обработка              
103 Сақтандыру қорын құруСоздание страхового фонда             -

Қосымша:

Баған 1, 101жолГрафа 1, стр. 101
парақлистов 315
Баған 1, 103 жолГрафа 1, стр. 103
кадркадров -

Дополнение:

Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының қалыптасуы

Формирование Национального архивного фонда Республики Казахстан

кодс жт ор локи Жұмыстардың түріВиды работ (сақтау бірліктері, единицы хранения) (шарт. бір.усл. ед.)
Басқармалық құжаттамауправленческая документация Жеке тектік құжаттарличного происхождения ҒТҚНТД Кинокино Фотофото Фонофоно Видеовидео Жеке құрам бойыншапо личному составу «Архивная Казахстаника»
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 Құжаттарды қабылдауПрием документов ұйымдарданот организаций               16  
202 азаматтарданот граждан   -   - - - -  
203 Құжаттарды ҚР Ұлттық мұрағат қорының құрамына енгізуВключение документов в состав Национального архивного фонда РК -                

ДБ есебін және автоматтандырылған ҒАА құру

Создание учетных БД и автоматизированного НСА

кодс жт ор локи Жұмыстардың түріВиды работ өлшем бірліктеріединица измерения Қосылғанвключено ЕскертпеПримечание
А Б В 1 2
301 ҚР Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына МБАЖ енгізуВедение АСГУ документов Национального архивного фонда РК Қорфонд   не проводилось
302 Автоматтандырылған ҒАА енгізуВедение автоматизированного НСА сақтау бірліктері/жазбаединица хранении/запись   не вносились

Ақпараттық қызмет көрсету және құжаттарды пайдалану

Предоставление информационных услуг и использование документов

кодс жт ор локи Ақпараттық іс-шаралар өткізуПроведение информационных мероприятий Сұраныстарды орындауИсполнение запросов Оқу залына баруПосещение читального зала Web сайттарды/парақтарды қарауПосещение web-сайта/страницы Пайдаланушыларға құжаттар беруВыдача документов пользователям Құжаттарды құпиясыздандыруРассекречивание документов
ТақырыптықТематических ГенеалогиялықГенеалогических Әлеуметті-құқықтық сипаттағыСоциально-правового характера
А 1 2 3 4 5 7
401 1 1   249     - -
Ескертпепримечание   2 - 73/249     - -

5.Материалдық-техникалық база**

Материально-техническая база **

кодс жт ор локи Бөлменің ауданы (кв.м)Площадь помещений (кв.м.) Мұрағат сөрелерінің ұзындығының артуы (пог.м)Прирост протяженности архивных полок (пог.м) Бір компьютерде жұмыс істейтін адам саны (1 адам)Количество работников на один компьютер (чел.) 1 сақ. бір.негізгі қаражаттың қалдық құны (тг.)Остаточная стоимость основных средств на 1 ед. хр. (тг.)
соңғы үлгідегі өрт дабыл жүйесімен жабдықталғаныоснащенных современными системами пожарной сигнализации соңғы үлгідегі күзет дабылымен жабдықталғаныоснащенных современными системами охранной сигнализации қолданыстағы автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесімен жабдықталғаныоснащенных действующими системами автоматического пожаротушения пайдалануға берілгендері (жаңа немесе қайта жаңартылғандары)введенных в эксплуатацию (новых или реконструированных)
А 1 2 3 4 5 6 7
501 324,12 324,12 - - - - -
ескертпепримечание         -    

Ұйымның басшысы_______________________________________________

(ТАӘ) (қолы)
Руководитель организации Абраева Л.Е. ________________________________________
ФИО) (подпись)

 

Нысанды құруға жауапты
тұлғаның қызметі____________________________________________________________________
(қызметі) (ТАӘ) (қолы)

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы              Директор                      Абраева Л.Е..                                  _________________
                                         (должность)                        (ФИО)                                               (подпись)

26 июня 2017 ж.г.

*Жылдық жоспар жасау : 101 бет, 1-5 баған (Қосымшасымен); 103 бет, 1-5 баған (Қосымшасымен) 201 бет, 201 бет. 301 бет, 1,3-7 баған; 301 бет, 1 баған бойынша, қара фонмен белгіленіп жасалады.

** Тек мемлекеттік мұрағаттармен толтырылады.

* Планирование на год осуществляется только по показателям: стр. 101, граф.1-5 (с Дополнением); стр. 103, граф.1-5 (с Дополнением); стр. 201, граф.1, 3-7; стр. 301, граф 1., выделенных темным фоном

** Заполняется только государственными архивами

Последние изменения страницы:: 30.05.2018 12:16
© 2023. Коммунальное государственное учреждение «Государственный архив Целиноградского района» Управления цифровизации и архивов Акмолинской области».
Яндекс.Метрика